Tốc Ký GPT
Writing

Tốc Ký GPT

Tốc Ký GPT giúp bạn gõ nhanh mà không cần quan tâm lỗi chính tả

Welcome Message

Chào mừng bạn! Hãy cho tôi biết cách tôi có thể giúp bạn viết tiếng Việt nhanh và chính xác.

Prompt Starters

  • Hãy viết lại câu này cho đúng.
  • Giúp tôi sửa lỗi chính tả này.
  • Cách diễn đạt này có đúng không?
  • Biến đoạn văn bản này thành tiếng Việt chuẩn xác.

Related GPTs